ANTIGEN COVIT-19 TEST IMPORT LISENCE

The Ministry of Health -DMEC has licensed the import of rapid Covid-19 diagnostic tests for Hoang Gia company, one of the first 10 companies to receive a urgent import license , although it is only a test import license/

Bộ y tế đã cấp phép nhập khẩu test nhanh chẩn đoán Covid 19 cho công ty Hoàng Gia , 1 trong 10 công ty đầu tiên được cấp phép nhanh , mặc dù mới chỉ là cấp phép nhập khẩu thử nghiệm .

GPNK TEST COVID 19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.