Điều khoản và điều kiện giao dịch, mua bán hàng hóa

Terms and conditions for trading, buying and selling goods

Chào mừng Quý khách đến với website www.fujimedicare.com , trang thương mại điện tử (TMĐT) được thiết lập và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Gia ( Royal Invesco), địa chỉ kinh doanh số 68 Dương Đình Nghệ .Cầu Giấy, Hà Nội , Việt Nam .
Khi Quý khách truy cập vào website và đặt hàng của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các điều khoản mua bán này.
Trang website có thể được thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng và có hiệu lực sau 5 ngày, khi những thay đổi được thông báo và đăng tải đầy đủ trên website.

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trên website  www.fujimedicare.com
Welcome to the website www.fujimedicare.com , an e-commerce website established and owned by Royal International Investment Joint Stock Company (Royal Invesco), business address 68 Duong Dinh Nghe .Cau Giay, Ha Noi.Viet Nam

When you visit our website and purchasing order, you agreed to these terms & conditions for buying and selling goods.

Our website may be changed, edited or adjusted to any content in the Terms and Conditions of Use and will take effect after 5 days, when the changes are fully notified and posted on the website.

Please read these Terms and Conditions carefully before ordering any products or services on the website www.fujimedicare.com

1. Phạm vi áp dụng và Hướng dẫn sử dụng /Scope of application and Instructions for use
– Điều khoản và Điều kiện được áp dụng cho khách hàng:
+ Đặt mua các sản phẩm được bán trên www.fujimedicare.com.
+ Có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên ww.fujimedicare.com
– Khách hàng tại Điều khoản và Điều kiện này bao gồm:
+ Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự không phân biệt tôn giao , màu da , quốc tịch , có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
+ Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của www.fujimedicare.com
– Khi đăng ký tài khoản, Quý khách phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời có trách nhiệm bảo mật với tài khoản & mật khẩu đăng nhập của mình. Trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, Quý khách phải thông báo ngày cho chúng tôi để xử lý. Royal Invesco không chịu trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do Quý khách không tuân thủ theo quy định.

Terms and Conditions applicable to customers:

  + Order products showing to sale on www.fujimedicare.com.

  + There is a need to deliver products to locations in accordance with the Delivery Policy posted on ww.fujimedicare.com

– Customers in these Terms and Conditions include:

   + All individuals have full capacity for civil acts regardless of religion, color skin, nationality, are aged 15 years or older and have property to make purchases, or have supervision both parents or legal guardians.

   + All organizations are legally established and operating in accordance with the laws of Vietnam and the host Country .

– It is strictly forbidden to use any content of the website for commercial purposes or on behalf of any third party without the written permission of www.fujimedicare.com

– When registering an account, you must provide authentic information about yourself and update if there are any changes, and are responsible for keeping your login account & password confidential. In case of unauthorized access to your account, you must notify us of a date for processing. Royal Invesco is not responsible for any damage or loss caused by your failure to comply with the regulations.

 1. Các hình thành hợp đồng / Contract formations
  – Mọi thông tin về sản phẩm được đăng tải trên www.fujimedicare.comtrong bất cứ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của www.fujimedicare.com tới Khách hàng.  – Quan hệ hợp đồng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm Khách hàng đặt hàng đơn đặt hàng được chấp nhận dưới một trong 02 hình thức sau: thông báo gửi đến email mà Khách hàng cung cấp hoặc tin nhắn từ Royal Invesco gửi đến số điện thoại của Khách hàng xác nhận đơn đặt hàng đã được xử lý thành công.
  – Khi muốn hủy đơn đặt hàng (nếu có) thì Quý khách phải thực hiện theo quy định tại Chính sách đổi trả đã đăng tải trên www.fujimedicare.com. Đơn hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách hàng với Bộ phận CSKH của Royal Invesco. www.fujimedicare.com có quyền hủy Đơn đặt hàng của Khách hàng trong một số trường hợp, được quy định tại Chính sách giao hàng. Khi đó, số tiền Khách hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị đơn hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Quý khách theo quy định.
  – Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng, www.fujimedicare.com có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại: không giới hạn, giới hạn về số lượng sản phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách hàng được mua, giới hạn về mục đích mua sản phẩm (chỉ sử dụng cho tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại…), hoặc các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế này sau đây được gọi là Chính sách khuyến mại.
  Vì vậy, www.fujimedicare.com có quyền không xác nhận, từ chối, hủy hoặc thu hồi lại các sản phẩm đã giao của các Đơn đặt hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính sách khuyến mại.
  – Royal Invesco  có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy, thu hồi các sản phẩm đã giao của các Đơn đặt hàng của Khách hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của www.fujimedicare.com mà không cần thông báo đến Khách hàng.

– Any product information posted on www.fujimedicare.com in any case shall not be construed as an offer to enter into a contract by www.fujimedicare.com to the Customer. – Contractual relationship only forms and takes effect from the time the Customer places an order, the order is accepted in one of the following two forms: notification sent to the email provided by the Customer or a message from Royal Invesco sends to Customer’s phone number confirming that the order has been processed successfully.

– When you want to cancel your order (if any), you must follow the provisions of the Return Policy posted on www.fujimedicare.com. Orders may be canceled in whole or in part as confirmed by the Customer with Royal Invesco’s Customer Service Department. www.fujimedicare.com reserves the right to cancel Customer’s Order under certain circumstances, as set forth in the Delivery Policy. At that time, the amount paid by the Customer corresponding to the value of the canceled order will be refunded to you according to regulations.

– To ensure the fairness and interests of the end-consumer, www.fujimedicare.com has the right to apply restrictive conditions in the implementation of promotional programs: unlimited, limited on the maximum number of products in each promotion that a Customer can buy, the limit on the purpose of buying the product (only for consumption, not for business, buying and selling…), or other limitations. (if any) are detailed in each promotion. These restrictive conditions are hereinafter referred to as Promotional Policies.

Therefore, www.fujimedicare.com reserves the right not to confirm, refuse, cancel or withdraw the delivered products of the Orders in violation of any content of the Promotion Policy.

– Royal Invesco reserves the right not to confirm, refuse or cancel, withdraw the delivered products of Customer’s Orders in some other cases at the discretion of www.fujimedicare.com without notice to Customer.

 1. Đặt hàng và xác nhận đơn hàng / Order and confirm order
  – Khi quý khách đặt hàng tại trang website: www.fujimedicare.com, chúng tôi sẽ tiếp nhận và gửi ngay đến Quý khách mã số đơn hàng. Sau đó, chúng tôi thực hiện thêm một bước Xác nhận đơn hàng bằng điện thoại , eamil . Www.fujimedicare.com chỉ xác nhận đơn hàng khi yêu cầu đặt hàng thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại www.fujimedicare.com.
  – Để đơn đặt hàng được xác nhận nhanh chóng , Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến việc giao nhận hàng, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà Quý khách tham gia.

-Quý khách cần cung cấp đúng địa chỉ giao nhận hàng , chúng tôi chỉ giao hàng đến đúng địa chỉ đã được quý khách cung câp .

When you place an order at the website: www.fujimedicare.com, we will receive and immediately send you the order number. Then we do one more Order Confirmation step by email , telephone . Www.fujimedicare.com only confirms the order when the order request meets the order fulfillment criteria at www.fujimedicare.com.

– In order for the order to be confirmed quickly, please provide complete and accurate information related to the delivery of goods, or the terms and conditions of the promotion (if any) You participate.

– The Customers need to provide the correct delivery address, we only deliver to the correct address provided by you.

  1. Giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán / Order value and payment method
   – Giá cả của sản phẩm trên www.fujimedicare.comcó thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của sản phẩm chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên website.
   – Khách hàng thanh toán giá trị của Đơn đặt hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán. Khi nhấn (click) vào nút ‘Thanh toán” để tiền hành thanh toán Đơn đặt hàng có nghĩa là Khách hàng xác nhận đã rà soát kỹ các thông tin của đơn hàng và đồng ý với Điều khoản và điều kiện được áp dụng cho giao dịch mua hàng đó.
   www.fujimedicare.com cung cấp các hình thức thanh toán linh hoạt để khách hàng tùy chọn: Thanh toán tiền mặt sau khi nhận hàng, Thẻ thanh toán nội địa ATM, Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế (VISA , Master card …) hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Royal Invesco .
   – Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn cho Quý khách trong quá trình thanh toán, những đơn hàng có giá trị trên 1 triệu đồng, Royal invesco chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trước bằng cách: Chuyển khoản hoặc Thanh toán Online qua cổng thanh toán được tích hợp sẵn trên website www.fujimedicare.com.
   – Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách hàng lưu ý:
   +) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ www.fujimedicare.com chuyển đến;
   +) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin thẻ/ tài khoản một cách cẩn thận;
   +) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ quốc tế, Khách hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVS/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba ký tự số được in ở mặt sau thẻ) để bảo mật thông tin của thẻ.

  Order value and payment method

  – Prices of products on www.fujimedicare.com may or may not include value added tax. The price of the product exclude shipping costs. Shipping costs are specified in the The goods Delivery Policy posted on the website.

  – Customer pays the value of the Order in accordance with the Payment Policy. When clicking (clicking) on ​​the  “Payment” button to make payment for the Order, it means that the Customer confirms that it has carefully reviewed the information of the order and agreed to the Terms and conditions applied to the delivery that purchase.

  – www.fujimedicare.com provides flexible payment methods for customers to choose: Cash payment upon receipt, ATM domestic payment card, international payment credit card (VISA card , Master card …) or direct transfer toRoyal Invesco bank accounts.

  However, in order to ensure the safety of customers during the payment process, for orders valued at more than 1 million VND, Royal invesco only accepts prepayment by: Bank transfer or Online payment via Payment gateway is integrated on website www.fujimedicare.com.

  – To ensure payment safety, customers note:

    +) Only make online payment at the link window transferred from www.fujimedicare.com;

    +) Use and store cards (credit cards, ATM cards, shopping cards…) and card/account information carefully;

    +) In all cases, with international credit/debit cards, please do not reveal your CVV/CVS/CSC number (which is a security code, a set of three digits printed on the back of the card). to secure card information.

 1. Mã giảm giá và Chương trình khuyến mại/ Discount Codes and Promotions
  – Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho Khách hàng, www.fujimedicare.comthường xuyên có các chương trình khuyến mại, giảm giá đặc biệt. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng, số lượng sản phẩm tối đa dành cho mỗi khách hàng khi tham gia CTKM tại www.fujimedicare.com sẽ được giới hạn cụ thể trực tiếp trên website .Thể lệ và điều kiện giới hạn của từng chương trình sẽ được cập nhật tại trang khuyến mại và có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
  – Mã giảm giá là hình thức chiết khấu mà www.fujimedicare.com dành cho khách hàng có thể có giá trị giảm một phần hoặc toàn phần giá trị đơn hàng.
  – Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng một (01) mã giảm giá. Quý khách sẽ nhận được thông tin về điều khoản và điều kiện sử dụng mã giảm giá kèm theo.
  www.fujimedicare.com có quyền từ chối các đơn hàng sử dụng mã giảm giá không thỏa mãn điều kiện và điều khoản mà không cần báo trước. Trường hợp này mã giảm giá sẽ không được cấp lại. Ngoài ra, www.fujimedicare.com có quyền từ chối việc gia hạn mã đã hết hạn sử dụng, mã không được sử dụng hết giá trị hoặc các trường hợp đơn phương ngừng thực hiện đơn hàng phát sinh từ Khách hàng.

– With the desire to bring many benefits to customers, www.fujimedicare.com regularly has special promotions and discounts. However, to ensure fairness for customers who are end consumers, the maximum number of products for each customer when participating in the promotion program at www.fujimedicare.com will be specifically limited directly on the website. .Terms and limitations of each program will be updated at the promotion page and may be changed without prior notice.

– Discount code is a form of discount that www.fujimedicare.com for customers can have a partial or full reduction in order value.

– Only one (01) discount code can be applied per order. You will receive information about the terms and conditions of using the discount code attached.

– www.fujimedicare.com has the right to refuse orders using discount codes that do not satisfy the terms and conditions without prior notice. In this case, the discount code will not be reissued. In addition, www.fujimedicare.com has the right to refuse the renewal of expired codes, codes that are not used to their full value or unilateral cases of stopping order fulfillment arising from the Customer.

 1. Vận chuyển, Giao hàng / Shipping, Delivery

Hàng chỉ được chuẩn bị và giao hàng cho khách hàng khi www.fujimedicare.com nhận được tiền thanh toán mua hàng .
– Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách hang đã cung cấp trong Đơn đặt hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng, hoặc thời gian Khách hàng yêu cầu với điều kiện phù hợp với chính sách đó.
– Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận hàng thì Quý khách vui lòng gọi điện lại cho Bộ phận CSKH về Họ tên người nhận, Số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhận hàng mới. Khi được www.fujimedicare.com yêu cầu thì Người nhận hàng được Khách hàng chỉ định nhận sản phẩm phải xuất trình giấy tờ tùy thân, như: CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận sản phẩm.
– Người nhận hàng phải kiểm tra tình trạng sản phẩm và ký vào Phiếu giao hàng sau khi nhận. Rủi ro và quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách hàng từ thời điểm Người nhận hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến sản phẩm (nếu có).

            Shipping, Delivery

-Goods are only prepared and delivered to customers when www.fujimedicare.com receives payment for the purchase .

– Products will be delivered to the address provided by the Customer in the Order at the time specified in the Delivery Policy, or the time requested by the Customer with the condition consistent with that policy.

– In case the customer wants to change the delivery address, please call the customer service department about the recipient’s full name, contact phone number and new delivery address. When requested by Nama.vn, the consignee designated by the Customer to receive the product must present identification documents, such as: ID card / Citizen ID card / Passport for the delivery staff to check before receiving the product. Products.

– The consignee must check the product status and sign the delivery note after receiving it. The risk and title of the product will be transferred to the Customer from the time the Consignee signs the Delivery Note. Customers need to keep the Delivery Note for comparison or to solve problems that may arise related to the product (if any).

 1. Đổi, trả sản phẩm/ Exchange and return products

Việc đổi, trả sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên website www.fujimedicare.com.

The exchange and return of products are made according to the provisions of the Return Policy posted on the website www.fujimedicare.com.

 1. Tích điểm và đổi điểm /Accumulate and redeem points
  – Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể tại từng thời điểm và từng chương trình của www.fujimedicare.com
  – Chúng tôi khuyến khích Khách hàng đăng ký tài khoản trên www.fujimedicare.comđể thực hiện mua hàng dễ dàng và tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại và hưởng các ưu đãi dành cho Khách hàng thân thiết.

– Regulations on accumulation and redemption of bonus points are made according to specific policies at each time and each program of www.fujimedicare.com

– www.fujimedicare.com encourages customers to register for an account on www.fujimedicare.com to make purchases easily and conveniently track transaction history, receive updates on goods and promotions. and enjoy special offers for loyal customers.

 1. Quy định về bảo mật thông tin /Regulations on information security
  – www.fujimedicare.com luôn đề cao và coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ mọi thông tin của Khách hàng. Các thông tin trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.
  – Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm mọi hành vi phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ quyền lợi cũng như bị truy tố trách nhiệm trước pháp luật nếu cần thiết.
  – Quy định bảo mật thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo điều khoản Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng trong Quy chế hoạt động được đăng tải trên website.
  – Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách hàng được thực hiện theo những điều khoản tại Chính sách bảo mật thanh toán.

– www.fujimedicare.com always respects and attaches importance to information security and uses the best measures to protect all customer information. The information in the payment process will be encrypted to ensure safety.

– You must not use any program, tool or form to interfere with the system to change the data structure. The website also strictly prohibits any act of distributing, spreading or promoting any activities to interfere, destroy or infiltrate system data. Violating individuals or organizations will be deprived of their rights as well as prosecuted before the law if necessary.

– Regulations on customer’s information security will be implemented in accordance with the terms of Protection of personal information of customers in the Regulations on operation posted on the website.

– Regulations on security of payment information for Customers are implemented in accordance with the terms of the Payment Security Policy.

 1. Xử lý khiếu nại /Complaint handling
  – Khi có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao sản phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, đổi/trả sản phẩm,… Khách hàng liên hệ trực tiếp với Bộ phận CSKH theo số hotline +(84) 388568888 hoặc gửi phản ánh đến email : fujimedicare@gmail.com
  – Khách hàng vui lòng cung cấp Mã đơn hàng được Royal Invesco xác nhận gửi đến email. Bộ phận CSKH của Royal Invesco  sẽ tiếp nhận ngay và phản hồi lại Quý khách trong thời gian sớm nhất.
  – Khi có nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành sản phẩm, Khách hàng tham khảo các quy định tại Chính sách bảo hành (nếu có ) đăng tải trên website www.fujimedicare.com.
  – Trường hợp giải quyết khiếu nại do lỗi nhập sai thông tin từ Royal Invesco :
  Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi tham gia giao dịch trên www.fujimedicare.com. Nếu khách hàng nhập sai thông tin gửi về cho www.fujimedicare.com thì Royal Invesco  có quyền từ chối thực hiện giao dịch.
  Ngoài ra, trong mọi trường hợp, Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
  +) Đã thông báo trực tiếp cho www.fujimedicare.com về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng +(84) 388568888 hoặc đã gửi yêu cầu vào email: fujimedicare@gmail.com

+) Trả lại sản phẩm đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ sản phẩm đó (theo quy định tại Chính sách đổi trả hàng hóa).

– When there are any questions or complaints, including but not limited to quality of goods/services, product delivery, attitude of delivery staff, product exchange/return,… the Customers must contact with Customer Care Department directly at hotline +(84) 388568888 or send feedback to email:  fujimedicare@gmail.com.

– Customers please provide the Order Code confirmed by Royal Invesco to email. Royal Invesco’s Customer Care Department will immediately receive and respond to you as soon as possible.

– When there is a need for technical support and product warranty, customers refer to the provisions in the Warranty Policy posted on the website www.fujimedicare.com.

– In case of complaint settlement due to incorrect information input from Royal Invesco:

Customers are responsible for providing complete and accurate information when participating in transactions on www.fujimedicare.com. If the customer enters incorrect information sent to www.fujimedicare.com, Royal Invesco has the right to refuse to perform the transaction.

In addition, in all cases, the Client has the right to unilaterally terminate the transaction if the following measures have been taken:

         +) Directly Notified to www.fujimedicare.com about the cancellation of the transaction via hotline +(84) 388568888 or sent a request to email: fujimedicare@gmail.com

         +) Return products that have been received but have not been used or enjoyed any benefits from such products (as specified in the Return Policy).

 1. Giới hạn trách nhiệm/ Limitation of Liability
  Trong mọi trường hợp, Royal Invescokhông chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà Khách hàng phải chịu trừ khi khi do lỗi cố ý của Royal Invesco gây ra. Trách nhiệm của Royal Invesco  đối với Khách hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách hàng mua trên trang www.fujimedicare.com.

Under no circumstances will Royal Invesco be liable for any damage, loss or damage suffered by the Customer unless caused by Royal Invesco’s willful fault. Royal Invesco’s liability to the Customer (if any) is limited to the value of the products purchased by the Customer on the website www.fujimedicare.com.

 1. Điều khoản chung /General Terms
  – Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.
  – Royal InvescoKhách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.
  – Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
  – Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Royal InvescoKhách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam.

– The provisions referred to are an integral part of these Terms and Conditions.

– Royal Invesco and the Client are responsible for performing all obligations set forth in these Terms and Conditions.

– If any part of the Terms and Conditions is held by a competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, the validity of the other provisions of these Terms and Conditions will not be affected.

– These Terms and Conditions and any issues arising in the contractual relationship between Royal Invesco and the Customer will be understood and adjusted in accordance with the laws of Vietnam. Any dispute, claim arising out of/or related to the content of these Terms and Conditions will be resolved through negotiation within thirty (30) days. Past the 30-day time limit, if it cannot be resolved, the above disputes and complaints can be resolved at a competent court agency in Hanoi, Vietnam.

                                          

                                       ROYAL INVESCO

                                                                                                      ( Signed )

                                                                                   NGUYEN DANG THONG / DIRECTOR

 

BẢNG CHÚ GIẢI

CƠ SỞ PHÁP LUẬT

Lợi ích hợp pháp có nghĩa là lợi ích của doanh nghiệp chúng tôi trong việc tiến hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ / sản phẩm tốt nhất và trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi cân nhắc và cân bằng mọi tác động có thể xảy ra đối với bạn (cả tích cực và tiêu cực) và quyền của bạn trước khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động mà lợi ích của chúng tôi bị chi phối do tác động đến bạn (trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc được yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật). Bạn có thể biết thêm thông tin về cách chúng tôi đánh giá lợi ích hợp pháp của mình so với bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với bạn liên quan đến các hoạt động cụ thể bằng cách liên hệ với fujimedicare.com

Thực hiện Hợp đồng có nghĩa là xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng đó.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có nghĩa là xử lý thông tin cá nhân của bạn ở những nơi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà chúng tôi phải tuân theo.

CÁC BÊN THỨ BA

BÊN THỨ BA NỘI BỘ

Các công ty khác đóng vai trò là người kiểm soát hoặc bộ xử lý chung và cung cấp dịch vụ CNTT và quản trị hệ thống, đồng thời đảm nhận việc báo cáo lãnh đạo.

BÊN THỨ BA BÊN NGOÀI

Nhà cung cấp dịch vụ đóng vai trò là nhà xử lý cung cấp CNTT, dịch vụ quản trị hệ thống, nhà cung cấp thanh toán để tạo điều kiện mua hàng, nhà cung cấp thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý đơn đặt hàng, đóng gói và giao hàng cũng như nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và tiếp thị để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và giao tiếp với bạn.

Cố vấn chuyên nghiệp bao gồm luật sư, chủ ngân hàng, kiểm toán viên và công ty bảo hiểm có trụ sở cung cấp các dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán.

Các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chức năng khác đóng vai trò là người xử lý hoặc người kiểm soát chung, những người yêu cầu báo cáo về các hoạt động xử lý trong một số trường hợp nhất định và các trường hợp khác để bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Các nhà nghiên cứu thị trường, cơ quan phòng chống gian lận và nhà cung cấp phân tích.

GLOSSARY

     LAWFUL BASIS

     Legitimate Interest means the interest of our business in conducting and managing our business to enable us to give you the best service/product and the best and most secure experience. We make sure we consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we process your personal information for our legitimate interests. We do not use your personal information for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted to by law). You can obtain further information about how we assess our legitimate interests against any potential impact on you in respect of specific activities by contacting fujimedicare.com

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract.

Comply with a legal or regulatory obligation means processing your personal information where it is necessary for compliance with a legal or regulatory obligation that we are subject to.

THIRD PARTIES

INTERNAL THIRD PARTIES

Other companies who act as joint controllers or processors and who provide IT and system administration services and undertake leadership reporting.

EXTERNAL THIRD PARTIES

Service providers acting as processors who provide IT, system administration services, payment providers to facilitate purchases, fulfilment providers to facilitate order management, packaging and delivery and marketing and communications services providers in order to personalise your experience and communicate with you.

Professional advisers including lawyers, bankers, auditors and insurers based who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services.

Regulators, law enforcement bodies and other authorities acting as processors or joint controllers who require reporting of processing activities in certain circumstances and otherwise in defence of legal claims.

Market researchers, fraud prevention agencies and analytics providers.