Đặt hàng và xác nhận đơn hàng .
– Khi quý khách đặt hàng tại trang website: www.fujimedicare.com, chúng tôi sẽ tiếp nhận và gửi ngay đến Quý khách mã số đơn hàng. Sau đó, chúng tôi thực hiện thêm một bước Xác nhận đơn hàng. www.fujimedicare.com chỉ xác nhận đơn hàng khi yêu cầu đặt hàng thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại www.fujimedicare.com.

– Để đơn đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến việc giao nhận hàng, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà Quý khách tham gia.

-Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu như quý khách cung cấp sai tên người nhận hàng , địa chỉ nhận hàng .

Order and confirm order .
– When you place an order at website: www.fujimedicare.com, we will receive and immediately send you the order number. Then we do one more Order Confirmation step. www.fujimedicare.com only confirms the order when the order request meets the order fulfillment criteria at  www.fujimedicare.com.
– In order for the order to be confirmed quickly, please provide complete and accurate information related to the delivery of goods, or the terms and conditions of the promotion (if any). You participate.

-We do not take any responsibility if you provide the wrong consignee name, delivery address.

Theo dõi đơn hàng .

Bạn sẽ nhận được e-mail thông báo lô hàng sau khi đơn hàng của bạn đã được DHL ,EMS , VNPT… chuyển đi. Email sẽ chứa thông tin theo dõi cũng như liên kết để theo dõi trực tuyến gói hàng của bạn . Tuy nhiên việc theo dõi đơn hàng trực tuyến có thể không theo dõi được trong vài trường hợp như với các đơn hàng được chuyển theo hình thức vận chuyển tiết kiệm phí của bên thứ 3 như DHL , EMS , VNPT . hoặc đại lý bên vận chuyển thứ 3 tại địa phương chưa đáp ứng được việc theo dõi trực tuyến tại quốc gia đến .

Order Tracking .

You will receive a shipment notification e-mail after your order has been shipped by DHL ,EMS , VNPT…. The email will contain tracking information as well as a link to track your package online. However, online order tracking may not be able to be tracked in some cases such as with orders shipped by 3rd party cost-effective shipping methods such as DHL, EMS, VNPT. or the local 3rd party carrier agent has not yet responded to online tracking in the destination country.