V95 MASK -FFP2 /N95 STANDARD

 

all-in-one protection

 

About Air Pollution

In most populated cities on any given day air pollution levels are considerably above the Air Quality Index (AQI) level of 50 PM 2.5 recommended by the Environmental Protection Agency (EPA).The World Health Organization estimated in 2014 that every year air pollution causes the premature death of some 7 million people worldwide (with more than 500,000 people in China).  Poor air quality particularly affects children and elderly or people with respiratory conditions, reducing the average life span up to 6 years.

Ô Nhiễm không khí

Ở hầu hết các thành phố đông dân ở bất kỳ mức độ ô nhiễm không khí nào trong ngày đều cao hơn đáng kể so với chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 50 PM 2.5 do Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) khuyến nghị. cái chết sớm của khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới (với hơn 500.000 người ở Trung Quốc). Chất lượng không khí kém đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ em và người già hoặc người mắc bệnh hô hấp, làm giảm tuổi thọ trung bình lên đến 6 năm.

Particulate Matter (PM) 2.5

 

Most engine exhaust particles are smaller than 2.5 microns (one thousandth of a millimeter), and most dangerous when inhaled, since they can be absorbed directly into the lungs and bloodstream, causing respiratory system inflammation, lung cancer and heart disease.  For pregnant women, exposure to air pollution increase the risk of premature birth, low birth weight.

Bụi Mịn (PM) 2.5

Hầu hết các hạt thải của động cơ nhỏ hơn 2,5 micron (một phần nghìn milimet) và nguy hiểm nhất khi hít vào, vì chúng có thể được hấp thụ trực tiếp vào phổi và máu, gây viêm hệ hô hấp, ung thư phổi và bệnh tim. Đối với phụ nữ mang thai, tiếp xúc với ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân.

How to get protected?

Most face masks available in the market do not provide the proper protection against PM 2.5 that come out of the exhaust from motorbike and car engines.

In order to get an adequate protection, masks need to have a filter capable of filtering PM2.5 particles and completely seal the face so all the air you breathe gets filtered before entering your lungs.

 

Surgical or cotton masks do not properly seal, allowing polluted air to flow into the mouth from the sides, top and bottom of the mask. Cotton fabric also has a very open weave that cannot filter the smallest most dangerous pollution particles.

Tự bảo vệ như thế nào ?

Hầu hết các khẩu trang có sẵn trên thị trường không cung cấp sự bảo vệ thích hợp chống lại PM 2.5 thoát ra từ khí thải từ xe máy và động cơ xe hơi.

Để có được sự bảo vệ đầy đủ, khẩu trang cần phải có bộ lọc có khả năng lọc các hạt PM2,5 và bịt kín hoàn toàn khuôn mặt để tất cả không khí bạn hít vào được lọc trước khi vào phổi.

 

Khẩu trang phẫu thuật hoặc khẩu trang vải không bịt kín đúng cách, cho phép không khí ô nhiễm đi vào vào miệng từ hai bên, trên và dưới của mặt nạ. Vải Cotton cũng có một kiểu dệt rất mở không thể lọc các hạt ô nhiễm nhỏ nguy hiểm nhất.

The only solution to that problem is using a mask that provides a high quality filtering material and a design that properly seals the mouth and nose.
Airphin 95+ is a mask specifically designed to protect against air pollution, filtering over 95% of 2.5PM, thanks to:

  • High Efficiency MeltBlown Filtering fabric, capable of trapping more than 95% of particles from 0.3 micrometers in size.
  • Ergonomic design that fits all types of faces and adjustable nose clip which ensures a snug fit.

Giải pháp duy nhất cho vấn đề đó là sử dụng mặt nạ cung cấp vật liệu lọc chất lượng cao và thiết kế niêm phong miệng và mũi đúng cách. V95 là Khẩu trang được thiết kế đặc biệt để bảo vệ chống ô nhiễm không khí, lọc hơn 95%  bụi mịn 2,5pm, nhờ:

  • Vải lọc MeltBlown hiệu quả cao, có khả năng bẫy hơn 95% các hạt có kích thước từ 0,3 micromet.
  • Thiết kế Công thái học phù hợp với tất cả các loại khuôn mặt và kẹp mũi có thể điều chỉnh để đảm bảo vừa khít.

Our masks are tested according to EN 149 :2001 +A1: 2009 standards by Eurofin Lab. (CE 0477) . We conduct quantitative fit testing under real performance while wearing the mask using certified Portacount Pro+ testing equipment in accredited testing centers of the EU.

Mặt nạ của chúng tôi được kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 149 :2001 +A1: 2009  của Châu Âu . Chúng tôi tiến hành kiểm tra sự phù hợp định lượng theo hiệu suất thực tế trong khi đeo mặt nạ bằng thiết bị kiểm tra Portacount Pro + được chứng nhận tại các trung tâm kiểm tra Eurofin (CE 0477) được công nhận của Châu Âu .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.